Contact us
Tytex
test: Výzva na predkladanie ponúk / Invitation to tender
newsarchive id: 206 & newsroomId: 8 
23 June 2020

Výzva na predkladanie ponúk / Invitation to tender

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: Tytex Slovakia s.r.o.;

Názov zákazky: Inovatívne technológie-Tytex Slovakia s.r.o.;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 5 ks Zariadení na automatické šitie výrobku z nastohovaného uloženia, 8 ks Zariadení na automatické odoberanie zo zásobníka a 8 ks Zariadení na automatické odoberanie ušitých výrobkov z automatu šitia podľa požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na  http://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 13.07.2020, 10:00 hod.


Invitation to tender

Submitter: Tytex Slovakia s.r.o.

Contract Name: Innovative Technologies-Tytex Slovakia s.r.o 

Brief description of the contract: The subject matter of the contract is the purchase of 5 pcs of automatic sewing device from stacked status of product, 8 pcs of  device for automatic offtake of product from buffer and 8 pcs of  device for automatic offtake of sewn product from sewing machine according to the required technical specification .;

Detailed specification of the subject of the contract, full text of the invitation including all terms and conditions as well as tender documents can be found at http://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/.

Deadline for submission of tenders: until 13 July 2020, 10:00.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk/Minutes from the evaluation of tenders [PDF]

Share the page:
END USER please find a dealer via this link: Find Dealers